Amacı:

1- Akademik bir bakış açısıyla, planlama disiplini içerisinde ve planlama disiplini ile diğer disiplinlerin işbirliğiyle bilgi üreten, elde edilen bilgiyi toplum ve kamunun yararına kullanan, bölgenin ve ülkenin gelişimi ve kalkınması için olanaklı hale getiren ve özel planlama çalışmalarına kuramsal bakış açıları geliştiren akademisyenler, plancılar ve meslek adamları yetiştirmek için bir yapı oluşturmak.

2-Belirlenen vizyon ulaşmak için belirlenen misyon çerçevesinde, planlama eğitimi güçlendirecek ve diğer planlama okullarından farklılaştıracak akademik ve öğretim ortamının sağlandığı, katılımcı ve rekabetçi bir akademik ortamın oluşması için uygun model oluşturmak

Vizyon:

Planlama disiplinini farklı ölçeklerde içselleştiren ve mekânsal ve işlevsel değişim-dönüşüm sürecini yönetebilen güncel gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslararası sorunlara çağdaş ve yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyan disiplinler arası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış olmanın yanısıra sahip olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde, etik değerlere sahip planlama sürecinin her aşamasında geniş katılım ve işbirliği temelinde toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren araştırma ve uygulama yoluyla bilgi üreten ve sahip olduğu bilgiyle rekabetçi ve yenilikçi bir eğitim kurumu olmak.

Misyon:

  1. Eğitimsel Misyon (Özgörev) Kentsel yerleşmelerin yaşam kalitesi ve hizmet donanımı yüksek, yaşanabilir-sağlıklı kentsel mekânlara dönüştürülmesine katkı sağlayabilen, ülke sorunlarını ve potansiyel-dinamiklerini irdeleyerek çözüm yollarını değerlendirebilen, mekânsal-işlevsel planlama sorunlarını tanımlayabilen ve oluşturduğu veri tabanları üzerinden değerlendirerek sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler sunabilen, kentsel yerleşmelerin yeniden yapılanma/dönüşüm sürecinde etkili olabilecek fiziksel, sosyal-kültürel, ekonomik, ekolojik ve kurumsal-siyasal etmenleri bütüncül bakış açısı ile değerlendirebilen ve toplumun öncelikli gereksinimlerine cevap verebilecek planlar üretebilen, kaynak kullanımında herkesin eşit hak sahibi olduğu bilincine sahip, mesleki etik açısından toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren, planlanmayı sadece iki boyutlu tasarım çalışmaları olarak değil, aynı zamanda geleceğe dönük karar verme sürecinde natif üretme, farklı düşünebilme, kamu yararı ve etik değerler üzerine kurgulamalarına katkıda bulunana plancılar yetiştirmektir.
  2. Akademik Misyon (Özgörev) Bilgi üretmek ve elde edilen bilgiyi toplum ve kamu yararı için kullanan, ülkenin mekânsal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine yönelik uygulama projelerine akademik bakış açısıyla katkı sağlayan, özel planlama ve uygulama durumlarına kapsamlı bir bakış getirebilen akademisyenler, plancılar ve meslek adamları yetiştirmek,
  3. Yapısal Misyon (Özgörev) Planlama eğitimini uluslararası eğitim sistemine uyumunu sağlayacak akademik ve öğretim ortamını sağlamak, katılımcı ve rekabetçi bir akademik ortamın oluşması için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

Program Dili: Türkçe

Programın eğitim dili Türkçedir ancak derslerin %30u İngilizce olarak verilmektedir

Mezuniyet Şartları: Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezun olabilmek için gerekli olan toplam AKTS 240dır. Ayrıca öğrenciler, şehir ve bölge planlama ile ilgili bir kamu kurumunda ve bir özel şirkette toplam 60 (30×2) işgününden oluşan iki adet stajı tamamlamalıdırlar.

İstihdam Olanakları: B.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama mezunları, kentsel ve bölgesel mekân planlamasına yönelik sektörlerde, plan yapmaya yetkili yerel (Belediyeler, Valilikler), bölgesel (Kalkınma Ajansları gibi) ve merkezi (Bakanlıklar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı gibi) yönetimlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca, mezunlarımız özel sektörde Şehir Plancıları Odasına kayıtlı özel planlama bürolarında çalışabileceği gibi kendileri de özel büro açabilmektedir. Diğer yandan, Şehir ve Bölge Planlama mesleği diğer disiplinlerle yakından ilgili olduğundan, bölümümüz mezunları kentsel tasarım, gayrimenkul değerleme ve geliştirme gibi çeşitli iş olanaklarına da sahip olabilmektedir.