Dilbilimi, yaşayan, gelişen, değişen ve hatta ölen sistemler olarak doğal dilleri (Türkçe, İngilizce, Çince, Sümerce vb.) ve işleyişlerini çeşitli yönlerden inceleyen, betimleyen bir bilim dalıdır. Doğal dillerin ortaya çıkışları, kökenleri, tarihsel gelişimleri, yapıları, işleyişleri, geçmişte ve günümüzde birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri, zaman içindeki değişimleri, farkları ve benzerlikleri, yazılı ve sözlü iletişimde kullanılış biçimleri, öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ilgili problemler ve dile ilişkin olan her şey dil biliminin inceleme alanları arasındadır. Yeni yapılandırılmakta olan bölümümüz, öncelikle Uygulamalı Dilbilim (Applied Linguistics) ve Türk Dilbilimi (Turkic Linguistics) olmak üzere, Türkçenin Altay dilleriyle (Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece, Japonca), Fin-Ugor dilleriyle ve başka dillerle olan ilişkileri, etkileşimleri üzerine yoğunlaşacaktır.

GenelUygulamalı ve Tarihsel Dilbilim metotları ile Türk dillerinin tarihi gelişimi, değişimi, yabancı ve akraba dillerle ilişkisi ve etkileşimi her yönden derinlemesine incelenecek, bunlar yanında Türkçenin anadili ve yabancı dil olarak öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalara da ağırlık verilecektir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tek bir dilde yoğunlaşarak o dil üzerine uzmanlaşabilecekleri gibi, Uygulamalı Dilbilim veya Karşılaştırmalı Tarihsel Dilbilim programlarından birini seçerek diller üzerine eşzamanlı veya art zamanlı araştırmalar yapabilecek sağlam bir temele sahip olacaklar. Bölümümüzde sunulan programlara (lisans, yüksek lisans ve doktora) ve uzmanlaşma alanlarına bağlı olarak öğrencilerin zorunlu ve seçmeli olarak tarihi ve çağdaş dillerden bazılarını da öğrenmesi gerekiyor (ör. ArapçaFarsçaMacarcaFinceKlasik MoğolcaMançucaModern ve Klasik Çincevs. ve çağdaş Türk dillerinden en az tane).