Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS
Akademik ünvan: PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

Çalışma programı yapısı

İlk yıl 12 zorunlu ders alınması gereklidir. İkinci yılda, 12 tanesi gereklidir, bunlardan 2’si seçmeli olarak seçilmiştir. Üçüncü yılda, 8’i zorunlu olan, 8’i zorunlu olan ve 4 tanesi 6 seçim arasından seçilen 12 kişi incelenmiştir. 8 tanesi seçilmiştir, bunlardan 8 tanesi zorunludur ve bunlardan 8 tanesi 8 dersten seçilmiştir.


Çalışma programı amacı

Bu çalışma düzeyi, mezun öğrencilerin bilimsel ve uzman literatürü eleştirel bir şekilde yorumlamalarına, kendi ve diğerlerinin doğru bir şekilde çalışmasına, istatistiksel akıl yürütme, bilgisayar becerilerini kullanma, grup çalışmasını düzenleme ve katılmalarına olanak tanır.

Bu çalışma programının özel amacı, aynı zamanda, Psikoloji alanında diploma akademik çalışmaları düzeyinde ve doktora çalışmaları düzeyinde devam edecek öğrencilere yetiştirmektir.


Çalışma programı amaçları

  • Öğrencilerin, tory ve modellerin bağımsız karşılaştırılması için yeterlilik kazanmaları;
  • Öğrencileri erkeğin gelişiminin temel ilkelerine yönlendirmek;
  • Çeşitli bilgi kaynaklarının bağımsız kullanımı için nitelikli öğrenciler;
  • Bireysel farklılıkları anlamak ve araştırmak için öğrencileri kabul etmek;
  • Çeşitli mesleki bağlamlarda yetkin uygulama için bilginin bağımsız ve sürekli edinimi.


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Psikoloji ile ilgili temel akademik çalışmaların tamamlanması üzerine, öğrencinin konuyla ilgili çok yönlü bir anlayış ve bilgi, temel yöntemleri, Psikolojinin bilim ve meslek olarak gelişimi ve mevcut durumu, psikolojik kavramların anlaşılması ve daha geniş ve daha özel teorik sistemler, davranış biliminin temel araştırma metotları hakkında bilgi sahibi olma, psikolojik ölçüm araçlarının inşası ve değerlendirilmesi kuralları, istatistik ile ayrıntılı bir tanışma; psikolojide istatistiklerin rolü ve prosedürleri öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Programın Amacı: Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.

1.Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdülenme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuvarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen “Deneysel Psikoloji”;davranışların fizyolojik temellerini araştıran “Fizyolojik Psikoloji”; toplum tarafından etkilenen insan davranışlarını inceleyen “Sosyal Psikoloji”; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen “Gelişim Psikolojisi” ve normal dışı davranışları inceleyen “Anormaller Psikolojisi” kuramsal psikoloji grubuna girer.

Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen “Klinik psikoloji”;endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan “Endüstri Psikolojisi”; hafif uyum sorunları olan kimselere yardım yollarını araştıran “Danışma Psikolojisi”; okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen “Okul Psikolojisi” uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Psikoloji programında temel felsefe, mantık, istatistik ve sosyoloji gibi temel konularda verilen dersler ile psikolojiye giriş, öğrenme psikolojisi deneysel psikoloji, çağdaş psikoloji akımları, gelişim psikolojisi (çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık), fizyolojik psikoloji, psikolojik testler, zekâ-kişilik psikolojisi, anormal davranış psikolojisi gibi alan dersleri verilmektedir. Ayrıca uygulamalı dersler laboratuvarlarda ve sahada sürdürülür.

Gereken Nitelikler: Psikoloji eğitimi görmek isteyen bir öğrencinin normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip olması psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyması, ayrıca insanları anlamaya istekli, bilimsel meraka sahip bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Psikoloji bölümünü bitirenler “Psikolog” ünvanı ile görev almaktadırlar. Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunlarını anlamaya ve uygun çözümle bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirirler.

Çalışma Alanları: Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Son zamanlarda bazı psikologların özel olarak işyeri açtıkları da gözlenmektedir. Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilir. Halen rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.