Sosyoloji Lisans Programı mezunlarına, toplumsal fenomenleri, kuramsal bir perspektifle ve sosyolojik kavramlarla çözümleme ve yorumlama becerisini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Mezunları, uygun şekilde inşa edilmiş bir nesnesi ve yöntem bilimi olan bir araştırma tasarlayıp yürütebilir, bu amaçla hem niceliksel hem niteliksel yöntemleri kullanabilir ve yazılı bir araştırma raporu oluşturabilir. Genelde çağdaş toplumların tartışılmasında eleştirel ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemektedir. İktisadi, kültürel ve siyasal olarak belirlenmiş eşitsizliklerde, ayrımcılıklarda ve tahakküm ilişkilerinde içkin halde bulunan toplumsal sorunların altını çizerek adalet, eşitlik ve tanınma konusunda bir hassasiyet oluşumunu teşvik eder. Program dili Fransızca olduğundan öğrenciler, kendilerini bu dilde hem sözlü hem yazılı olarak ifade edebilmek için gerekli dil ve iletişim becerilerini de edinmiş olurlar.